معرفی شرکت شبکه رشد فناوری ( شرف )

شرکت شبکه رشد فناوری (شرف) به عنوان یکی از نهادهای علمی – فناوری مؤثر در امر توسعه اقتصادی و نوآوری در فناوری ایجاد گردیده که می تواند نقش مؤثری را به عنوان یک کارگزار فناوری در ارتقاء توان علمی – صنعتی و پل ارتباطی بین علم و صنعت نقش آفرینی کند.
این شرکت محیطی مناسب برای مشارکت و حضور کارآفرینان، شرکت های دانش بنیان، کارخانجات، صنایع و ... است که در تعامل سازنده با شرکت فعالیت دارند.